Проект на наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Габрово

Предложение за определяне на зони за платено паркиране на територията на гр. Габрово

Предложение за публично обсъждане за поемане на общински дълг за финансиране на разходите за реализацията и изпълнението на проект за преустройство и развитие на сувенирен магазин в Музей "Дом на хумора и сатирата"

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2020 година

Предложение за публично обсъждане за поемане на общински дълг за финансиране на част от разходите за реализация на проект "ЕМО - Етър" - Музей за креативен туризъм" и Проект "РИМ - Габрово - Познание, участие, преживяване"

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово

Доклад относно проведена процедура за изслушване и определяне на съдебни заседатели за Районен съд Габрово и Окръжен съд Габрово

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ, КОИТО СЪЗДАВАТ НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Покана за публично обсъждане на отчет на бюджета за 2018 г.

Покана за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА  ЗА СОБСТВЕНИЯ ПРИНОС НА ОБЩИНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГР. ГАБРОВО“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.

МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА № 2 ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА УЛИЦИТЕ, ТРОТОАРИТЕ, ПЛОЩАДИТЕ, ПЪТИЩАТА, МОСТОВЕТЕ, ПОДЛЕЗИТЕ, ПАРКОВЕТЕ, ЛЕСОПАРКОВЕТЕ И УЛИЧНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2019 г. на община Габрово

Мотиви и проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

Публично обсъждане на отчет на бюджета за 2017 г.

Проект на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА  ЗА СОБСТВЕНИЯ ПРИНОС НА ОБЩИНА ГАБРОВО И МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.

Мотиви и проект на Наредба за реда за  престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово

Материали по проекта на бюджета на община Габрово за 2018 г.

Мотиви и проект на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

Покана за публично обсъждане за поемане на общински дълг при реализацията на проект "Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово"

Oбществено обсъждане на ПУП - ПП за трасе на газопровод за захранване на промишлена зона с. Яворец, община Габрово 

Покана за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Материал за предварително запознаване с темата на публичното обсъждане  може да намерите тук, както и в сградата на Община Габрово –  в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Годишни финансови отчети на Община Габрово и одитни доклади

Мотиви и проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване в общински жилища

Мотиви и проект на наредба за определяне на условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг

 


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
28.05.2018
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИ ИМУЩЕСТВО 175 KB
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ 29 KB