Мотиви и проект на Наредба за реда за  престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово

Материали по проекта на бюджета на община Габрово за 2018 г.

Мотиви и проект на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

Покана за публично обсъждане за поемане на общински дълг при реализацията на проект "Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово"

Oбществено обсъждане на ПУП - ПП за трасе на газопровод за захранване на промишлена зона с. Яворец, община Габрово 

Покана за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Материал за предварително запознаване с темата на публичното обсъждане  може да намерите тук, както и в сградата на Община Габрово –  в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Годишни финансови отчети на Община Габрово и одитни доклади

Мотиви и проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване в общински жилища

Мотиви и проект на наредба за определяне на условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг