АРХИВ

Проект на Правилник за съфинансиране на Програма Култура от бюджета на Община Габрово

Коментари, предложения и препоръки по Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги за 2022 г. и съгласуване на План за развитие на социалните услуги за 2023 г.

Публично обсъждане на резултатите от направените до момента проучвания за формиране на конкурентна идентичност на туристическия продукт на Община Габрово, в изпълнение на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГАБРОВО 2021 – 2027 г.

Проект на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г.
Уведомление за откриване на производство по издаване на административен акт – Решение за Одобряване на Правила за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Габрово

Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2021 г.

Предварителен проект на новия Генерален план за организация на движението на град Габрово /ГПОД/

ПРОЕКТ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ

Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Габрово 2021-2028 г.

Покана за публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2022 г. на община Габрово

Проект за решение за създаване на филиал “Център за съвременно изкуство “Кристо и Жан-Клод” към Музей “Дом на хумора и сатирата” - Габрово

Проект на Стратегия за интелигентна специализация на община Габрово за периода 2021 – 2030г.

Проект на План за действие за устойчива енергия и климат на община Габрово до 2030г.

Проект на План за интегрирано развитие на община Габрово 2021-2027г.

Проект на общ административен акт да одобряване на план сметката за разходите и определяне на размера на ТБО за 2022 г.

Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Габрово

План за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2022 г. 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово 

Покана за публично обсъждане за поемане на общински дълг по проекта за обновление и модернизация на Дом на културата "Емануил Манолов"

 
 
 
 
 
 

Актуализиране на Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово 

Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. на Община Габрово

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Габрово

Предложение за определяне на зони за платено паркиране на територията на гр. Габрово

Публично обсъждане за поемане на общински дълг за финансиране на разходите за реализацията и изпълнението на проект за преустройство и развитие на сувенирен магазин в Музей "Дом на хумора и сатирата"

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Публично обсъждане на проект за бюджет на община Габрово за 2020 година