Новини

Екип

Галерия

Услуги

Областен информационен център – Габрово

5300 Габрово

пл. „Възраждане” № 3 /в сградата на Община Габрово/

тел. 066/807-222

e-mail: oic@gabrovo.bgoic.gabrovo@eufunds.bg

към FACEBOOK страницата ни

Областен информационен център – Габрово (ОИЦ - Габрово) е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Центърът осигурява безплатен и лесен достъп до информация за всички социални, етнически и възрастови групи по отношение на политиките на Европейския съюз, управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове, съществуващите в България възможности за кандидатстване по Оперативните програми.

В ОИЦ - Габрово можете да получите информация за възможностите за финансиране на проекти по актуални процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обща и специфична информация за националните и европейските стратегически и програмни документи.

Центърът работи за подобряване на прозрачността и популяризиране на проектите, финансирани от ЕС сред настоящите и потенциални бенефициенти, медиите и медиаторите, широката общественост.

ОИЦ – Габрово поддържа ефективно сътрудничество с Управляващите органи и междинни звена на Оперативните програми, с други информационни мрежи, местни и регионални власти, национални и регионални медии, неправителствените организации и бизнеса.

Екипът от експерти организира събития за популяризиране на програмите, съобразно специфичните нужди на бенефициентите от областта и е отворен да отговаря на всички възникнали въпроси на място, по електронна поща или телефон. Посетителите на центъра могат да ползват информационни материали, специфична литература и достъп до интернет.

ОИЦ – Габрово е създаден по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Габрово“ финансиран по ДБФП № BG05SFOP001-4.001-0019-С01 на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

 

Договор BG05SFOP001-4.001-0019-С01

Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“

Бенефициент Община Габрово