13 май 2022

Увеличаване капацитета на цех за производство на различни видове компоненти и части за индукционни батерии (стационарни)“

13 май 2022

„Преустройство на сграда на цех „Термичен“ с цех „Окончателна обработка на полупроводникови платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр.Габрово“

29 април 2022

„Преустройство на сграда на цех „Термичен“ с цех „Окончателна обработка на полупроводникови платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр.Габрово“

20 април 2022

„Обособяване на център за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на части за повторна употреба в поземлен имот с идентификатор 14218.502.745 по КК и КР на гр. Габрово“

18 април 2022

„Основен ремонт на покрив на обор за 260 овце и пристройка за млекосъбирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите в ПИ с идентификатор 30661.83.135, м-т Мочурака, с. Здравковец, община Габрово“

8 април 2022

РЕШЕНИЕ № ВТ-05-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО),  за „Програма за управление на отпадъците на община Габрово“, с период на действие 2021г. – 2028г.

8 април 2022

„Изграждане на навес от метална конструкция със зона за товаро - разтоварни дейности и складиране на метали за скрап в новообразуван УПИ VI - 867 –производствена и складова дейност, кв. 22 по плана на гр. Габрово, с възложител “ИДНА 39” ЕООД

21 март 2022

Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Габрово 2021-2028 г.

16 март 2022

„Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“ находящ се в ПИ 14218.778.46 по КК и КР на землището на гр. Габрово, в КК „Узана“

16 март 2022

„Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“ находящ се в ПИ 14218.778.46 по КК и КР на землището на гр. Габрово, в КК „Узана“

4 март 2022

„Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“ находящ се в ПИ 14218.778.46 по КК и КР на землището на гр. Габрово, в КК „Узана“

27 януари 2022

ГРАФИК - Извозването на ИУЕЕО през 2022 г. ще се извършва след подадена заявка на: e-mail: order@makmetal.eu и/или на телефон: 0 800 14 100.

6 януари 2022

„База за изкупуване на вторични суровини“

30 декември 2021

И С К А Н Е за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), за Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Габрово“, с период на действие 2021г. – 2028г.,

25 ноември 2021

Увеличаване капацитета на цех за производство на различни видове компоненти и части за индукционни батерии (стационарни)“

24 ноември 2021

„Основен ремонт на покрив на обор за 260 овце и пристройка за млекосъбирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите в ПИ с идентификатор 30661.83.135, м-т Мочурака, с. Здравковец, община Габрово“

17 ноември 2021

„Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 37352.82.14 по КККР на с.Кметовци, община Габрово“

3 ноември 2021

„Основен ремонт на покрив на обор за 260 овце и пристройка за млекосъбирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите в ПИ с идентификатор 30661.83.135, м-т Мочурака, с. Здравковец, община Габрово“

25 октомври 2021

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж; ал. 4 ЗООС (посочва се вярното} за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията (подчертава се вярното} на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал: (име и адрес на предприятието/съоръжението) с оператор: МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД, Производствено-складова база с.Чарково, общ. Габрово

20 октомври 2021

ОБЯВА за провеждане на обществени обсъждания на План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.