3 август 2022

„Промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 43339.5.263 по КККР на с. Лесичарка, община Габрово, местност „Копака“ с цел изграждане на склад за съхранение на млечни изделия, млекопреработвателен цех, заведение за хранене и фирмен магазин“

14 юли 2022

„Разширяване на номенклатурата на производството на пресовки в цех „Преси“,

15 юни 2022

„Преустройство и оборудване на сграда с идентификатор 14218.539.1.10 по КК и КР на гр. Габрово за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 2 т/ден и производство на детайли от водородна и неръждаема стомана“ находящ се в ПИ 14218.539.1 по КК и КР на гр. Габрово, ул. Ножарска № 1

16 май 2022

„Обособяване на център за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на части за повторна употреба в поземлен имот с идентификатор 14218.502.745 по КК и КР на гр. Габрово“

13 май 2022

Увеличаване капацитета на цех за производство на различни видове компоненти и части за индукционни батерии (стационарни)“

13 май 2022

„Преустройство на сграда на цех „Термичен“ с цех „Окончателна обработка на полупроводникови платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр.Габрово“

29 април 2022

„Преустройство на сграда на цех „Термичен“ с цех „Окончателна обработка на полупроводникови платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр.Габрово“

20 април 2022

„Обособяване на център за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на части за повторна употреба в поземлен имот с идентификатор 14218.502.745 по КК и КР на гр. Габрово“

18 април 2022

„Основен ремонт на покрив на обор за 260 овце и пристройка за млекосъбирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите в ПИ с идентификатор 30661.83.135, м-т Мочурака, с. Здравковец, община Габрово“

8 април 2022

РЕШЕНИЕ № ВТ-05-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО),  за „Програма за управление на отпадъците на община Габрово“, с период на действие 2021г. – 2028г.

8 април 2022

„Изграждане на навес от метална конструкция със зона за товаро - разтоварни дейности и складиране на метали за скрап в новообразуван УПИ VI - 867 –производствена и складова дейност, кв. 22 по плана на гр. Габрово, с възложител “ИДНА 39” ЕООД

21 март 2022

Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Габрово 2021-2028 г.

16 март 2022

„Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“ находящ се в ПИ 14218.778.46 по КК и КР на землището на гр. Габрово, в КК „Узана“

16 март 2022

„Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“ находящ се в ПИ 14218.778.46 по КК и КР на землището на гр. Габрово, в КК „Узана“

4 март 2022

„Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“ находящ се в ПИ 14218.778.46 по КК и КР на землището на гр. Габрово, в КК „Узана“

27 януари 2022

ГРАФИК - Извозването на ИУЕЕО през 2022 г. ще се извършва след подадена заявка на: e-mail: order@makmetal.eu и/или на телефон: 0 800 14 100.

6 януари 2022

„База за изкупуване на вторични суровини“

30 декември 2021

И С К А Н Е за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), за Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Габрово“, с период на действие 2021г. – 2028г.,

25 ноември 2021

Увеличаване капацитета на цех за производство на различни видове компоненти и части за индукционни батерии (стационарни)“

24 ноември 2021

„Основен ремонт на покрив на обор за 260 овце и пристройка за млекосъбирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите в ПИ с идентификатор 30661.83.135, м-т Мочурака, с. Здравковец, община Габрово“