22 юли 2021

„Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс Узана” и „Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс Узана”

22 юли 2021

„Подмяна на технологията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ - Д15,15а, Д19, 19а, (сграда 02; 03/ГБЧ - 15, 15а, 19, 19а) в Цех за производство на закъснителни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.113 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“; „Подмяна на технологията в съществуваща сграда 910 (сграда 11) в Цех за производство на смес за пресоване, представляваща флегматизиран хексоген с алуминий“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.109 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“; „Подмяна на технологията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ - Д20, (сграда 06; 07; 08) в Цех за производство на дънни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.185 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“;

14 юли 2021

„Изграждане на воден обект с цел отглеждане на аквакултури и спортен риболов“, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори: част от 14218.473.2; 14218.473.3; 14218.473.8; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11; 14218.261.55; 14218.261.119 по КК на гр. Габрово и УПИ II-127 и УПИ III-127, кв. 14а по плана на с. Трънито, община Габрово (съответстващи на ПИ с идентификатори на ПИ с идентификатори 73290.615.413 и 73290.615.304 по КК на с. Трънито, общ. Габрово)

28 юни 2021

Изграждане на три броя площадки за разделно подземно събиране на отпадъци на територията на Община Габрово

28 юни 2021

„Водовземане от язовир „Белчев дол“ с цел напояване на насаждения от ягоди, къпини и домати в ПИ с идентификатори 57675.22.47, 57675.22.48, 57675.22.20, 57675.22.14 и 57675.22.39 по КК и КР на с. Поповци, Община Габрово“

23 юни 2021

Допълване на данни за инвестиционно намерение „Доставка и монтаж на 2 броя пречиствателни съоръжения в рамките на РЕМО „Eтър“, гр. Габрово

23 юни 2021

Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадка, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Велико Търново и Област Габрово“

15 юни 2021

ПУП – ПРЗ – за част от квартал 148 по плана на гр. Габрово за УПИ VIII – 302, съответстващ на ПИ 14218.505.311 и отреждането му - за паркинги и гаражи

11 юни 2021

„Водовземане от язовир „Белчев дол“ с цел напояване на насаждения от ягоди, къпини и домати в ПИ с идентификатори 57675.22.47, 57675.22.48, 57675.22.20, 57675.22.14 и 57675.22.39 по КК и КР на с. Поповци, Община Габрово“

11 юни 2021

„Водовземане от язовир „Белчев дол“ с цел напояване на насаждения от ягоди, къпини и домати в ПИ с идентификатори 57675.22.47, 57675.22.48, 57675.22.20, 57675.22.14 и 57675.22.39 по КК и КР на с. Поповци, Община Габрово“

3 юни 2021

Изработване на ПУП – ПЗ за проектен поземлен имот с идентификатор 14218.240.109 по КККР на гр. Габрово, собственост на МЗГ – НУГ, за обособяване на терен за изграждане на напорен резервоар, във връзка с изготвени и одобрени през 2010 г. проекти „Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс Узана“ и „Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс Узана“

25 май 2021

Издаване на Разрешително за водовземане за съществуващ каптаж, поради изтекъл срок на действие на Разрешително за водовземане № 11510082/28.06.2007г., с което е продължен срока на действие на Разрешително за водоползване №100410/21.05.2004г., за допълнително водоснабдяване на с. Харачери, община Габрово

25 май 2021

Издаване на Разрешително за водовземане за съществуващ каптаж, поради изтекъл срок на действие на Разрешително за водовземане № 11510082/28.06.2007г., с което е продължен срока на действие на Разрешително за водоползване №100410/21.05.2004г., за допълнително водоснабдяване на с. Харачери, община Габрово Издаване на Разрешително за водовземане за съществуващ каптаж, поради изтекъл срок на действие на Разрешително за водовземане № 11510082/28.06.2007г., с което е продължен срока на действие на Разрешително за водоползване №100410/21.05.2004г., за допълнително водоснабдяване на с. Харачери, община Габрово

17 май 2021

„Доставка и монтаж на 2 броя пречиствателни съоръжения в рамките на РЕМО „Eтър“, гр. Габрово

15 март 2021

Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма, с местоположение поземлен имот с идентификатор 30661.146.1, 30661.146.2, 30661.146.3, 30661.146.4, 30661.146.5, и 30661.146.9, в землището на с. Здравковец, община Габрово, обл. Габрово и изграждане на собствено водовземно съоръжение за захранване на обекта“

8 март 2021

защитена зона BG0000399 „Българка“, разположена в землищата на гр. Габрово, с. Чарково, община Габрово, област Габрово, с. Радевци, с. Плачковци, с. Станчов хан, с. Престой, община Трявна, област Габрово, с. Селце, община Мъглиж, област Стара Загора;

8 март 2021

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001493 „Централен Балкан - буфер“.

16 февруари 2021

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000190 „Витата стена“.

5 февруари 2021

„Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни изделия в сграда, находяща се в поземлен имот №087095, местност „Бончева Лъка“ , по КВС в землището на с. Поповци, Община Габрово“

1 февруари 2021

„Въвеждане в експлоатация на експериментален биореактор“