12 юни 2019

„Преустройство на ремонтна работилница находяща се в поземлен имот (ПИ) 22959.34.58 по КККР, местност „Тамянка-Гол. Малини“, с. Донино, община Габрово, за автосервиз и изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили и търговия с авточасти“

11 юни 2019

„Сграда за вторична обработка на кожи и складове“, ПИ с идентификатор 14218.502.517, XIII – 517, гр. Габрово

10 юни 2019

„Преместване на производство от обект Завод 3 „Цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“

7 юни 2019

„Изграждане на две бизнес сгради в УПИ I от кв. 278 (съответстващ на ПИ 14218.509.587) и в УПИ XII от кв. 214 (съответстващ на ПИ 14218.509.586) по плана на гр. Габрово – III етап, в рамките на инвестиционен проект „Софтуерен инженеринг в Габрово“, заведен под № БАИ-ЗНИ-23/10.05.2019 г. в Българската агенция за инвестиции, по предложение на „СИЕНТИА“ АД по реда на Закона за насърчаване на инвестициите“

31 май 2019

„Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и автосервиз, което ще се осъществи в съществуващ склад с идентификатор 14218.502.451.1.11, гр. Габрово“

28 май 2019

„Отреждане на ПИ с идентификатор 05400.31.30 по КК на с. Борики, Община Габрово за „хотелиерство и обществено обслужване“, във връзка с изграждане на къща за гости и заведение за хранене“

17 май 2019

„Преместване на производство от обект Завод 3 „Цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“ в двата обекта собственост на фирмата (гр. Габрово, ул. „Баланска“ № 6 и гр. Габрово, местност Капината 1)“

14 май 2019

„Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „производствени и складови дейности“ на ПИ с идентификатор 14218.107.513 по КК на гр. Габрово“

23 април 2019

„Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – увеселителен парк за ПИ 14218.81.6 и ПИ 14218.81.3 по КК на гр. Габрово, обл. Габрово, общ. Габрово“

12 април 2019

„Преустройство и пристройка на съществуваща сграда за обособяване на работилница за металообработване“, УПИ II-40, кв. 12, гр. Габрово“

10 април 2019

„“АВТОСЕРВИЗ“, ПИ с идентификатор 14218.502.687, УПИ XV-558, ул. Бойката № 29А, гр. Габрово. Изготвяне на ПУП-ПЗ за преотреждане на имота от „за обществено обслужване“ в „за автосервиз“

4 април 2019

„Преустройство на ремонтна работилница в ПИ 22959.34.58 по КККР, м. Тамянка-Гол. Малини, с. Донино, община Габрово, област Габрово, за автосервиз и изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили и търговия с авточасти“

2 април 2019

„Частична актуализация на проект за нов гробищен парк м. Колева ливада – Равнището, гр. Габрово – I Етап“

1 април 2019

„УПИ II-201 и УПИ V-201 от кв.27 по плана на с. Армени, община Габрово да се обединят в един общ УПИ VII-201. Новообразуваният УПИ-201 от кв.27 по плана на с. Армени да се отреди за „жилищно строителство и обществено обслужване“, във връзка с изграждане на жилищна сграда със стаи за настаняване на гости и заведение за хранене“

25 март 2019

„Увеличаване на площта на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.607 по КК и КР на гр. Габрово“

1 март 2019

„Изготвяне на ПУП за обединяване на имоти ПИ 14218.504.118 и ПИ 14218.504.119 по КК на гр. Габрово и преотреждането им от обществено обслужване за строителство на Автомивка“

20 февруари 2019

„Разширяване обхвата на дейността на съществуващата площадка № 2 за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“

20 февруари 2019

„Разширяване обхвата на дейността на съществуващата площадка № 1 за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“

30 януари 2019

„Увеличаване на площта на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства във поземлен имот с идентификатор 14218.502.607 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово“

16 януари 2019

„Засаждане и отглеждане на овощни дръвчета в овощни градини в ПИ с идентификатор 14218.22.9 и ПИ с идентификатор 14218.22.10 по КК на гр. Габрово и ПИ с идентификатор 17991.148.18 по КК на с. Гръблевци, община Габрово“