14 юни 2017

Инвестиционно предложение "Оптично кабелно захранване на фирма "ДЗАЛИ" и фирма "Марина", кв."Войново", гр.Габрово"

13 юни 2017

Инсвестиционно предложение "Промяна предназначение на земеделска земя за строителство на жилищна сграда"

7 юни 2017

„Промяна предназначението на земеделски имот №14218.262.182, в местност „Ръта“, гр. Габрово, община Габрово с цел жилищно застояване – еднофамилна къща за лично ползване“

30 май 2017

Инвестиционно предложение на "БУЛБИОКЕМ" ЕООД

30 май 2017

Инвестиционно предложение на "МЕХАТРОНИКА" АД

23 май 2017

Газоснабдяване на Община Габрово“, Подобект: „Разпределителен газопровод в извън урбанизирана територия на землище гр.Габрово за захранване на ПИ 14218.22.94

7 март 2017

Инвестиционно предложение на "ПАРОС" ООД

8 февруари 2017

Инвестиционно предложение на "ДЖОНИ БИ ИНВЕСТ" ЕООД

17 октомври 2016

Инвестиционно предложение за „Интензивно отглеждане на птици – 26830 места“ и „Изграждане на тръбен кладенец“

Инвестиционно предложение на Невелин Великов Вачков във връзка с чл6.ал.9 от Наредбата за ОВОС за "Ползване на воден обект с цел риболов и аквакултури"

9 юни 2016

Инвестиционно предложение "Разширение на производството на територията на МТХ България ЕООД"

27 май 2016

„Аварийно укрепване на скат при втока на мост в с. Музга, община Габрово”

Инвестиционно предложение „Цех за преработка на мляко и производство на млечни продукти в УПИ І – 345,347,342,343,344,5110, кв. 28 по плана на с.Велковци, община Габрово“

25 април 2016

Инвестиционно предложение "Смяна предназначението на част от работно помещение от цех за перилни препарати – монтаж на съоръжение за топене на животинска мазнина за технически цели“

Строителство на вилно селище - 8 броя едноетажни вилни сгради и столова със застроена площ 780кв.м.

25 ноември 2015

Обява за инвестиционно намерение на Община Габрово

30 юли 2015

Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и изкупуване, разкомплектоване и временно съхранение на ИУМПС

20 юли 2015

Инвестиционно предложение на Габинвест ЕООД

1 юли 2015

Инвестиционно намерение на "Ледър арт“ ООД- във връзка с чл.6 ал.9 от НАРЕДБА за ОВОС

1 юли 2015

Инвестиционно намерение на Мартин Венциславов Димитров, във връзка с чл.6 ал.9 от НАРЕДБА за ОВОС