26 май 2020

„Поставяне на контейнери за събиране на територията на гр.Габрово и обособяване на две площадки за съхранение и третиране на отпадъци от облекла и текстилни изделия, съответно на ул. „Индустриална“ №44 и ул. „Орловска“ №154 в гр. Габрово“

20 май 2020

„Поставяне на контейнери за събиране на територията на гр.Габрово и обособяване на две площадки за съхранение и третиране на отпадъци от облекла и текстилни изделия, съответно на ул. „Индустриална“ №44 и ул. „Орловска“ №154 в гр. Габрово“

21 април 2020

„Разширение на дейността на дружеството чрез внедряване на Инсталация за рециклиране на разредители, разтворители, както и отпадъчни лаково-бояджийски материали, мастила и др. в съществуваща сграда“

14 април 2020

„Предварително третиране/сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово, посредством собствена инсталация“

14 април 2020

„Съхранение, фракциониране, сортиране и пакетиране на зеолит (клиноптиолит)“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3531“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3645“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3510“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3656“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3745“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3512“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3511“

19 март 2020

„Разширяване на производствената дейност и въвеждане в експлоатация на нова производствена линия за снаредяване и асемблиране на патрони с различни калибри (7,62 мм/39мм, 7,62 мм/54 мм, 12,7мм/99 и 12,9/108мм) за стрелково оръжие

10 март 2020

„Разширение на дейността на дружеството чрез внедряване на Инсталация за рециклиране на разредители, разтворители, както и отпадъчни лаково-бояджийски материали, мастила и др. в съществуваща сграда“

10 март 2020

„Разширяване на производствената дейност, и въвеждане в експлоатация на нова производствена линия за снаредяване и асемблиране на патрони с различни калибри (7,62 мм/39мм, 7,62 мм/54 мм, 12,7мм/99 и 12,9/108мм) за стрелково оръжие

13 февруари 2020

„Промяна в капацитета на съхраняваните отпадъци с код 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии на площадка, с адрес гр. Габрово, ул. „Ванче Михайлов“ №25“

7 февруари 2020

„Предложение за промяна на начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 14218.307.179 с НТП-ливада и ПИ с идентификатор 14218.309.235 по КК на гр. Габрово с НТП-пасище, съобразно фактическото им използване: от ливада и пасище в животновъдна ферма и установяване на конкретен режим на устройство и предназначение за ПИ с идентификатор 14218.753.2 и ПИ с идентификатор 14218.307.179- за „приют за безстопанствени животни“ и за ПИ с идентификатор 14218.753.1 и ПИ с идентификатор 14218.309.235 по ККР на гр. Габрово – за „селскостопанска дейност“

5 февруари 2020

„Цех за преработка на животински мазнини“

15 януари 2020

„Преустройство на съществуваща Приемно предавателна станция VT5279_С на БТК ЕАД и нова Приемно предавателна станция № 3670 на Теленор България в имот с идентификатор 43339.87.57, м. Курията, с. Лесичарка, общ, Габрово, обл. Габрово“

15 януари 2020

„Преустройство на съществуваща Приемно предавателна станция VT5344_A на БТК ЕАД и нови Приемно предавателна станция № 3909 на Теленор България ЕАД и Базова станция GAB0117 на А1 България ЕАД в имот с идентификатор 00638.29.59, м. Усойната, с. Армените, общ, Габрово, обл. Габрово“