4 декември 2019

„Инсталиране на машини и съоръжения за рециклиране и преработка на пластмаси в съществуващо хале, в имот с идентификатор 87120.38.59 по КККР на с. Яворец, община Габрово“

27 ноември 2019

„Цех за дъбене на сурови кожи“ с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.554 по КК и КР на гр. Габрово

22 ноември 2019

„Промяна предназначение на съществуващо помещение в обект за екструдиране и сушене на зърнени продукти“

12 ноември 2019

„Промяна предназначение на съществуващо помещение в обект за екструдиране и сушене на зърнени продукти“

31 октомври 2019

„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на част от ЦГЧ /юг/ и кв. Радичевец, гр. Габрово /в цифров и графичен вид/“

23 октомври 2019

„Изграждане на склад за търговия на едро и дребно на промишлени стоки в ПИ с идентификатор 14218.502.636 по КК на гр. Габрово“

14 октомври 2019

„Цех за преработка на животински мазнини“ с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.775 по КК и КР на гр. Габрово

17 Септември 2019

„Промяна предназначението на сутеренно помещение в цех за производство на керамични изделия“ с местоположение: част от ПИ с идентификатор 14218.502.665.9.4 по КК и КР на гр. Габрово.

22 август 2019

„Инсталиране на машини и съоръжения за рециклиране и преработка на пластмаси в съществуващо хале, в имот с идентификатор 87120.38.59 по КККР на с. Яворец, община Габрово“

20 август 2019

„Промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за производство на плодови сокове“ с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.504.78 по КККР на гр. Габрово“

16 август 2019

„Разширение площадката на ПИ с идентификатор 57675.56.58 по КК на с. Поповци, община Габрово със земеделска земя – ПИ с идентификатор 57675.56.59 по КК на с. Поповци, община Габрово и отреждане на новообразувания имот за „жилищно строителство и обществено обслужване“

13 август 2019

„Промяна предназначението на съществуващ склад в цех за млекопреработка, с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.502.654 по КККР на гр. Габрово“

8 август 2019

„Промяна предназначението на сутеренно помещение в цех за производство на керамични изделия“

2 август 2019

„Изграждане на цех за металообработване и производство на електронни прибори в УПИ V-446 – за производствена и складова дейност, кв. 15 по плана на гр. Габрово“

22 юли 2019

Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктурата: „Приемо-предавателна станция GAB0099 на „А1 България“ ЕАД“

17 юли 2019

„Промяна предназначението на земеделска земя в „за жилищно строителство“ на ПИ с идентификатор 23159.68.4 по КК и КР на с. Драгановци, община Габрово“

17 юли 2019

„Промяна предназначението на съществуващ склад в цех за млекопреработка, с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.502.654 по КККР на гр. Габрово“

17 юли 2019

„Въвеждане в експлоатация на втора автоматизирана линия за производство на туби от екструдиран полиетилен“

1 юли 2019

Инвестиционно предложение: „Доставка и експлоатация на мобилен шредер за предварително третиране на едрогабаритни/обемни отпадъци за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово“

1 юли 2019

„Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и автосервиз, което ще се осъществи в съществуващ склад с идентификатор 14218.502.451.1.11, гр.Габрово“