16 януари 2018

Инвестиционно предложение за "Въвеждане в експлоатация на производствена площадка за преработка на пластмаси" от "НБИ Консорциум" ООД

8 януари 2018

Инвестиционно предложение за "Делба на имот №033067 по КВС на землище с.Борики, Община Габрово и създаване на индивидуални имоти за жилищно строителство: имот с проектен №033072 и имот с проектен №033073"

19 декември 2017

Инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД за "Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни №VT5089"

18 декември 2017

Инвестиционно предложение за "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма" от "МАР-КРАФТ" ООД

7 декември 2017

Инвестиционно предложение на община Габрово за "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв.Славовци, гр. Габрово"

27 ноември 2017

Инвестиционно предложение за "Изграждане на млекопреработвателно предприятие" от Мартин Ангелов

24 ноември 2017

Инвестиционно предложение за „Унищожаване на касетъчни боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия“ от „ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД

24 ноември 2017

Инвестиционно предложение за "Изграждане на автодиагностичен център" от Тодор Христов Минчев

10 ноември 2017

Инвестиционно предложение от Красимир Балтаджиев за "Изграждане на сграда за складиране и производство на земеделски продукти – плодове и зеленчуци“.

10 ноември 2017

Изясняване на обществен интерес към инвестиционно предложение: "Унищожаване на касетъчни боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия" на територията на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД - гр.Габрово

10 ноември 2017

Инвестиционно предложение от Мария Росицова Лалева и Мартин Николаев Лалев

30 октомври 2017

Инвестиционно предложение за "Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди и изработване на ПУП-ПЗ, с който имот с проектен №080077 в землището на с.Поповци, Община Габрово ще се отреди за „инфраструктура“, а имот с проектен №080078 – за „производствени, складови и обслужващи дейности"

26 октомври 2017

Инвестиционно предложение на Илия Йонков

25 октомври 2017

Инвестиционно предложение за "Преустройство на базова приемопредавателна станция“Любово-GAB0048” на „Мобилтел“ ЕАД в базова станция с честотен обхват 900MHz – 2100MHz GAB0048.A (LYUBOVO) "

19 октомври 2017

Инвестиционно намерение на Община Габрово

19 октомври 2017

Инвестиционно намерение на Павел Умников

16 октомври 2017

Инвестиционно предложение от Агенция "Пътна инфраструктура"

6 октомври 2017

Инвеснтиционно предложение от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

4 октомври 2017

Инвестиционно предложение от "ИМОР" ЕООД

3 октомври 2017

Инвестиционно предложение от Габриела Бориславова Пейнтър и Алегзандър Джоузеф Пейнтър за „Промяна предназначението за земеделска земя – ПИ с идентификатор 14218.23.76 по кадастралната карта на гр.Габрово за неземеделски нужди за „жилищно строителство“ с цел изграждане на две жилищни сгради“