19 март 2018

Инвестиционно предложение за "Обичайна експлоатация на ВЕЦ Сокол чрез съществуващи съоръжения" от "Фиксофт" ООД

14 март 2018

Инвестиционно предложение за "Спешно отделение (СО) – вътрешно преустройство на част от съществуваща четириетажна сграда на МБАЛ Д-р Тота Венкова АД в ПИ с идентификатор по КК и КР 14218.514.72, гр.Габрово, Община Габрово" от МБАЛ Д-р Тота Венкова АД

27 февруари 2018

Инвестиционно предложение за „Производствена сграда в УПИ ІІ-8, за производствена и складова дейност от кв.72 по плана на гр.Габрово СЗ-ІІ част“ от "ИЛЕКС" ООД

6 февруари 2018

Инвестиционно предложение за "Изграждане на открита утаителна шахта за скатови дъждовно-снежни води" от Природен парк "Българка"

5 февруари 2018

Инвестиционно предложение за "Изграждане връзка въздушна електропроводна линия "Космос-Поповци" - кабел 20 кVA между МТП "Найден Геров" и ТП "Киевци" гр.Габрово" от "Енерго-Про мрежи" АД

31 януари 2018

Инвестиционно предложение за "Изграждане на тенекеджийска работилница, гараж и офиси" от Даниел Тодоров

24 януари 2018

Инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на два поземлени имота (№14218.58.510 и №14218.58.514) от земеделска земя с начин на трайно ползване „пасище“ и „нива“ в имоти „за хранително - вкусова промишленост“ и последващото им обединяване с ПИ №14218.58.515 – урбанизирана територия, в един нов урбанизиран имот с отреждане „за хранително – вкусова промишленост“ от "Тандем В" ООД

16 януари 2018

Инвестиционно предложение за "Въвеждане в експлоатация на производствена площадка за преработка на пластмаси" от "НБИ Консорциум" ООД

8 януари 2018

Инвестиционно предложение за "Делба на имот №033067 по КВС на землище с.Борики, Община Габрово и създаване на индивидуални имоти за жилищно строителство: имот с проектен №033072 и имот с проектен №033073"

19 декември 2017

Инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД за "Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни №VT5089"

18 декември 2017

Инвестиционно предложение за "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма" от "МАР-КРАФТ" ООД

7 декември 2017

Инвестиционно предложение на община Габрово за "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв.Славовци, гр. Габрово"

27 ноември 2017

Инвестиционно предложение за "Изграждане на млекопреработвателно предприятие" от Мартин Ангелов

24 ноември 2017

Инвестиционно предложение за „Унищожаване на касетъчни боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия“ от „ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД

24 ноември 2017

Инвестиционно предложение за "Изграждане на автодиагностичен център" от Тодор Христов Минчев

10 ноември 2017

Инвестиционно предложение от Красимир Балтаджиев за "Изграждане на сграда за складиране и производство на земеделски продукти – плодове и зеленчуци“.

10 ноември 2017

Изясняване на обществен интерес към инвестиционно предложение: "Унищожаване на касетъчни боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия" на територията на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД - гр.Габрово

10 ноември 2017

Инвестиционно предложение от Мария Росицова Лалева и Мартин Николаев Лалев

30 октомври 2017

Инвестиционно предложение за "Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди и изработване на ПУП-ПЗ, с който имот с проектен №080077 в землището на с.Поповци, Община Габрово ще се отреди за „инфраструктура“, а имот с проектен №080078 – за „производствени, складови и обслужващи дейности"

26 октомври 2017

Инвестиционно предложение на Илия Йонков