О Б Я В А

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от  Закона за опазване на околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот № 160051, в землището на с. Гръблевци, община Габрово, обл. Габрово и достигане на 214 400 бр. места за птици – подрастващи кокошки носачки“

 

с местонахождение: ПИ № 160051 в землището на с. Гръблевци, община Габрово

с възложител: „МАР-КРАФТ“ ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „МАР-КРАФТ“ ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 07.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.