Проект „Обход на гр. Габрово” – Фаза 1 - участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130

Обходният път на гр. Габрово е част от Транс-европейски транспортен коридор №9 Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на на ЕС и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007 – 2013. Той включва строителството на участък от 23,25 км, етапна връзка на обхода със съществуващия път I-5 (3,1 км) и изработването на разширен идеен проект за тунел под връх Шипка.

Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са:

 • Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа);
 • Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Към момента са изпълнени Първи и Втори етап от проекта, които бяха свързани с рехабилитацията на път III-5004.

 • Етап І от км 0+000 до км 7+670, обща дължина - 7,670 км - рехабилитация

Първият етап започва от кръстовището, от което обходният път се отделя от път І-5 В. Търново – Габрово и завършва преди пътен възел “Поповци” на път II-44 Севлиево – Габрово.

 • Етап ІІ от км 7+670 до км 10+940.74, обща дължина - 3,270 км – рехабилитация и реконструкция

Вторият етап е от пътен възел с път ІІ-44 Севлиево - Габрово до с.Чехлевци (пътно кръстовище с път ІІІ-4404). Трасето на участъка минава западно от кв. Войново и завършва в село Чехлевци.

През лятото на 2015 г. стартира строителството на III и IV етап от изграждането на обекта.

 • Етап ІІІ от проекта за „Обход на гр. Габрово“ е с обща дължина - 5,069 км – ново строителство и предвижда следните дейности:

Начало на трети участък – км 10+940.74 – от село Чехлевци

Край на трети участък – км 16+010 – п. в. Дядо Дянко (път ІІІ-5006)

Трасето на участъка пресича дерето на река Синкевица и РП III-4404 Габрово – Горна Росица с мост, след това пресича Бакойския баир в посока север – юг с тунел с дължина 540 м, спуска се по южния скат на Присовско дере и по източния скат над кв. Дядо Дянко, пресича РП III-5006 Габрово – м Узана и река Паничарка с мост и по западния скат над кв. Смирненски се включва в трасето на четвъртия участък. При км 11+945, км 14+680 и км 15+500 се пресичат големи съществуващи водосбори. На тези места са проектирани мостове (виадукти).

 • Преминаването през билото при км 12+680 (Бакойски баир) се осъществява чрез пътен тунел с дължина 540 м.
 • Пътният участък е разположен на територията на Област Габрово и пресича землището на община Габрово.
 • Км 11+513 - Пътен възел на „Чехлевци”

Обслужвани посоки:

По директното направление на I-5 (Русе) – В. Търново – Габрово – Шипка – Казанлък – (Маказа).

По второстепенното направление – пътната връзка (№№ 3 и 5) на кв. „Чехлевци” с път III-4404 Габрово – Горна Росица, разположена почти успоредно на главното направление.Отливанията  и вливанията в директното направление са решени с шлюзове. От дясно на второстепенното направление терените са парцелирани и застроени. При реализирането на възела се налагат отчуждения от населено място, включително и постройки.

Връзката № 1 III-4404 – В. Търново пресича на две места съществуващо дере. Ситуационно и нивелетно връзките и второстепенното направление са решени за проектни скорости 30 и 40 км/час.

Проектирани са следните пътни връзки:

1. Направление В. Търново – III-4404 с дължина 439.03 м

2. Направление Шипка – Велчевци с дължина 118.38 м

3. Направление Шипка – III-4404 с дължина 433.85 м

4. Направление III-4404 – В. Търново, еднопосочна връзка с дължина 165.01 м

5. Направление за кв. „Чехлевци” с дължина 202+82 м

 • км 15+500 - Пътен възел на „Дядо Дянко”

Общата схема на ПВ е непълна детелина. Обслужваните посоките са:

По директното направление на I-5 (Русе) – В. Търново – Габрово – Шипка – Казанлък – (Маказа).

По второстепенното направление – бул. „Трети март”, Габрово център – м Узана.  Това направление е с местно (градско) движение. Към западното ухо е включено и отклонението за м Чуклите.

Отливанията от директното трасе са решени с шлюзове, а вливанията с пътни кръстовища „на стоп”. Пътните връзки са двулентови и се пресичат с второстепенното направление на ниво в градската част. В участъка на пресичането има застрояване само от дясно на булеварда. От ляво е коритото на р. Паничарка.

Ситуационно и нивелетно връзката В. Търново – Габрово – Шипка е решена за проектна скорост 40 км/час, а второстепенното направление (градска част) – за 50 км/час.

Подпорни и укрепителни стени

Подпорните стени като крила на водостоци или като самостоятелни са монолитни стоманобетонови.

Големи съоръжения

 • Км 11+800 - Мост

Мостът е с 16 отвора с обща дължина между фугите 38.50+14х40.00+38.50=637.0 м Част от трасето в началото на съоръжението е в хоризонтална крива с радиус 600 м Виадуктът премоства част от пътен възел при с. Чехлевци, част от самото село и р.Синкевица в най-дълбоката част на дерето. Статическата схема на моста представлява система от прости греди, обединени от температурно-непрекъсната пътна плоча в рамките на обособените 5 бр. секции. Всеки отвор се състои от по 6 бр. монтажни предварително стендово напрегнати стоманобетонни греди с дължина по 38.50 м

Габарит - пътно платно 8.00 м и два тротоара по 1.50 м

 • Км 14+660 - Мост

Мостът е четириотворен със осови отвори 38.50+2х40+38.50 и обща дължина 157.0 м Трасето в обхвата на съоръжението е изцяло в хоризонтална крива с радиус 600 м Статическата схема на моста представлява четириотворна система от прости греди, обединени от температурно-непрекъсната пътна плоча. Всеки отвор се състои от по 6 бр. монтажни предварително стендово напрегнати стоманобетонни греди с дължина по 38.50 м

Габарит -пътно платно 8.00 м и два тротоара по 1.50 м

 • Км 15+415 - Мост

Мостът е петотворен с осови отвори 38.50+3х40+38.50 и обща дължина 197.0 м. Премостваните съоръжения са бул. “Трети март” в зоната  на кръстовище с пътна връзка No 5, р. Паничарка  и съществуваща улица. Трасето в обхвата на съоръжението е изцяло в хоризонтална крива с радиус 500 м Статическата схема на моста представлява петотворна система от прости греди, обединени от температурно- непрекъсната пътна плоча.  Всеки отвор се състои от по 6 бр. монтажни предварително стендово напрегнати стоманобетонни греди с дължина по 38.50 м

Габарит -пътно платно 8.00 м и два тротоара по 1.50 м

 • Мост над р. Паничарка

Стоманобетонов едноотворен сглобяемо-монолитен пътен мост с отвор 20м над р. Паничарка. Мостът попада на Връзка 5, част от пътен възел „Дядо Дянко”, осигурява връзката между новопроектирания обход на град Габрово и съществуващия булевард от центъра на града към мУзана. В ситуация моста попада в права, като пресича р.Паничарка в място където реката прави завой. В нивелетно отношение мостът попада изцяло във вертикална крива с радиус 734,85m. Схема на връхната конструкция е плочогредова, сглобяемо-монолитна, подпряна в двата си края на еластомерни (неопренови) лагери. Състои се от 12бр. главни греди от обикновен стоманобетон C25/30 (B30) и пътна плоча.

Тунел

 • От Км 12+420 до км 12+960 –  с дължина 540м

Ситуационно съоръжението е в права, с изключение на последните 100 м от страна Шипка, попадащи в преходна крива с радиус 700 м В нивелетно отношение тунелът е в права с наклон 4% на качване по посока Шипка.

Габаритът е 10.0 м включващ платно за движение 8.50 м (2 х 3.75 м ленти за движение + 2 х 0.50 водещи ивици) и обслужващи тротоари 2 х 0.75 м.

 • Етап ІV от проекта за „Обход на гр. Габрово“ е с обща дължина - 4,115 км,  ново строителство и включва:

Начало на четвърти участък – км 16+010 – от кв. Дядо Дянко

Край на четвърти участък – км 20+ 120.00 – до кв. Радецки (пътно кръстовище за етапна връзка)

Трасето минава по левия бряг на реките Паничарка и Козята, източно от кв. Смирненски и кв. Радецки. При км 20+124.50 източно от ВЕЦ “Малуша” се отделя в дясно етапна връзка с РП I-5. Трасето засяга  землищата на квартал Смирненски и квартал Етъра.

Габарит

От км 16+010 до км 19+800 -  двулентов път с ширина на пътната лента 3.75м и два банкета по 1.50м.

От км 19+800 до км 20+ 120.00 - двулентов път с ширина на пътната лента 3.75м,  два банкета по 1.50м и допълнителна лента за товарни автомобили с  ширина 3.00м.

Пътни връзки и площадки, обслужващи пътя

По директното трасе няма пресичане с напречни пътища, изискващи проектирането на надлези. Пресичането е на хора и животни, за което са предвидени прокари 300/250.

Проектирани са две площадки за отдих на директното трасе – при км 16+380 и при км 18+580.

Предвидена е площадка за поддържане на пътя, в края на директното трасе, в дясно при км 20+080.

Предвидена е площадка за опорен пункт, етапна връзка при пътното кръстовище км 2+977.33, в ляво от второстепенното направление, върху съществуващата отбивка.

Подпорни стени и корекции на реки

Подпорните стени при корекциите на река Паничарка са предвидени стоманобетонови, монолитни. Всички други подпорни стени са предвидени като обемно решетъчни подпорни стени.

Директното трасе засяга коритото на река Паничарка и река Козещица.

 • При км 16+480 на река Паничарка. Предвидена е стоманобетонова подпорна стена от ляво и откос 1:1, отдясно. Ширина на корекцията 15м.
 • При км 16+880 на река Паничарка. Предвидени са стоманобетонови подпорни стени от ляво и дясно на корекцията. Ширина на дъното 15м.
 • При км 18+360 на река Козещица. Предвиден е профил с откос от ляво 1:1.5, а от дясно 1:1. Ширина на дъното 20.00м

Хидросъоръжения

 • При км 19+976.80 обходния път на гр. Габрово пресича изградения ДюкерN3 на р. Козята.

Дюкерът прехвърля чрез канал „Белилски” водите от деривация „Янтра” и деривация „Козята” към язовир „Хр.Смирненски” . От предварителните проучвания и след оглед на място е установено, че дюкерът е в добро физическо състояние и функционира добре. Стоманената тръба Ф1400 е положена по стръмен терен с тънко почвено покритие и е укрепена с каменни опорни блокове. На левия бряг на р. Козята в речното корито се намира изпускателната шахта на дюкера - също в добро състояние.

Реконструираната тръба трябва да премине в проходим тунел с осигурен двустранен достъп до тръбата  за огледи и евентуален ремонт. Преминаването под новопроектирания път III-5004  ще се извърши чрез промяна на трасето.То ще преминава през проходим тунел състоящ се от 31 бр. готови стоманобетонови тръбни елементи СПВ – ПТ300Б. Промяната ще започне в непосредствена близост до изградения опорен блок на десния бряг на реката при запазване на диаметъра и вида на тръбата. Тя ще завърши чрез плавно присъединяване на подходящо място към съществуващото трасе. Предвижда се само вертикална корекция на трасето като ситуационно пресичането ще запази настоящото си положение. В началото на тунела ще се изпълни монолитна шахта с два люка за достъп и ревизия.

Етапна връзка от км 0+000 (съвпадащ с км 20+124.50 от основното трасе) до км 3+130, обща дължина – 3,130 км – ново строителство

Трасето на етапната връзка се развива по северния скат над ВЕЦ „Малуша”, в посока съществуващия път за връх Шипка, над канал “Янтра” от СД “Янтра”. Началото на Етапната връзка съвпада с км 20+124.50 от основното трасе. За привързване началото на Етапната връзка с края на ІV участък (км 20+120) има разработен преходен участък с дължина L=4,5 м. Включването в сегашното трасе на  път I-5 е непосредствено преди “Червения завой” и е с триклонно пътно кръстовище на ниво при км 2+977.33 = км 160 по РП I-5.

Проектна скорост

Vпр.=40км/час

Габарит

От км 0+000 до км 3+130 - двулентов път с ширина на пътната лента 3.25м и  два банкета по 1.25м

Хидросъоръжения

Реконструкция на канал Козята – Ф600 – Обходният път пресича гравитачен тръбопровод от бетонови тръби на деривация „Козята” при км 0+500 на етапната връзка и при км 20+400 на директното трасе, което налага неговата реконструкция. Тръбопроводът е със следните характеристики: Q=0.400 m3/s, Dy=600 и надлъжен наклон от 0,55%. Чрез изградената деривация събраните води от речното водохващане на р.Козята се транспортират до входната шахта на дюкер №3 от деривация „Янтра”.

Реконструкцията ще се извърши като новото трасе на деривацията ще се прокара под пътното платно чрез два броя хоризонтални сондажа.

Пътно кръстовище при км 2+977.33

Пресичането на етапната връзка със съществуващото трасе на главен път I – 5, през прохода Шипка е решено с Т – образно пътно кръстовище на ниво. Главното направление е етапната връзка, а второстепенното е посоката за Етъра /Габрово/.

Габарит – габарита на второстепенното направлени е 7/10.50, какъвто е габарита на съществуващия път, в района на пресичането. В края на връзката габарита, в посока Етъра е с ригола от лявата страна.

Проектът се изпълнява от  Консорциум "ПСВТ", с партньори:

 • "Хидрострой" АД – гр. Варна;
 • "Пътни строежи - Велико Търново" АД – гр. Велико Търново;
 • "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД – гр. Търговище.

Повече информация за проекта може да видите на сайта на Агенция пътна инфраструктура.

На следните клипове може да следите физическия напредък на строителството: