Кмет
Кметове на кметства
Отдел „Проекти и икономическо развитие“
Заместник‐кмет „Образование, социални дейности, култура и туризъм“
Отдел „Култура и туризъм“
Дирекция „Образование и социални дейности”
Отдел „Образование, младежки дейности и спорт”
Отдел „Социални дейности и здравеопазване”
Заместник‐кмет „Строителство, инфраструктура и екология“
Дирекция „Инфраструктура и екология”
Отдел "Околна среда и води"
Отдел "Техническа инфраструктура, сгради и съоръжения"
Секретар
Кметски наместници
Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”
Отдел „Правен“
Отдел „Обществени поръчки и концесии”
Отдел ГРАО
Отдел „Управление на човешките ресурси”
Отдел „Административно обслужване, материално‐техническо обезпечаване и отбранително‐мобилизационна подготовка“
Заместник‐кмет „Устройство на територията“
Дирекция „Устройство на територията”
Отдел "Архитектура и административен контрол на строителството"
Отдел "Устройствено планиране"
Заместник‐кмет „Финанси и собственост“
Дирекция „Финансовo-счетоводна”
Отдел „Финанси и бюджет“
Отдел „Счетоводен“
Дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност”
Отдел „Общинска собственост“
Отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“
Дирекция „Местни данъци и такси”
Общински инспекторат
Главен архитект
Отдел „Протокол и връзки с обществеността”
Отдел „Информационни и комуникационни технологии“
Звено „Вътрешен одит"