Кмет
Кметове на кметства
Дирекция „Устойчиво развитие“
Заместник‐кмет „Образование, социални дейности, култура и туризъм“
Отдел „Култура, туризъм, протокол и международно сътрудничество“
Дирекция „Образование и социални дейности”
Отдел „Образование, младежки дейности и спорт”
Отдел „Социални дейности и здравеопазване”
Заместник‐кмет „Строителство, инфраструктура и екология“
Дирекция „Инфраструктура и екология”
Отдел "Околна среда и води"
Отдел "Техническа инфраструктура, сгради и съоръжения"
Секретар
Кметски наместници
Отдел „Информационни и комуникационни технологии“
Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”
Отдел „Правен“
Отдел „Обществени поръчки и концесии”
Отдел "Административно обслужване и гражданска регистрация"
Отдел „Управление на човешките ресурси”
Отдел "Материално-техническо обезпечаване и отбранително-мобилизационна подготовка"
Заместник‐кмет „Устройство на територията“
Дирекция „Устройство на територията”
Отдел "Архитектура и административен контрол на строителството"
Отдел "Устройствено планиране"
Заместник‐кмет „Финанси и собственост“
Дирекция „Финансовo-счетоводна”
Отдел „Финанси и бюджет“
Отдел „Счетоводен“
Дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност”
Отдел „Общинска собственост“
Отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“
Дирекция „Местни данъци и такси”
Общински инспекторат
Главен архитект
Звено „Вътрешен одит"