ПИРО ГАБРОВО

ПИРО отчитане

Новини

Вижте всички новини

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на Европейския съюз Община Габрово разработва План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-2027 г.

Документът определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. ПИРО се разработва в няколко части, чрез които се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.

Чрез провеждането на срещи със заинтересованите страни, публични представяния и комуникация с широката общественост ще бъдат идентифицирани проектни идеи, които са приоритетни както за Габрово, така и за подготовка на интегрирани проекти в партньорство със съседни общини.

Участието на гражданите в процеса по разработване на ПИРО е изключително важен елемент. Наличието на обществена подкрепа за проектните идеи е изискване за допустимост при подбора на проектите. Целта е да се формулират конкретни инициативи с визия за изпълнение и финансиране.

Към кмета на община Габрово е сформирана работна група, която отговаря за изготвянето и одобряването на ПИРО. В нея участват икономически и социални партньори, съсловни организации и юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Представителите на заинтересованите страни са включени в тематични фокус групи, които разглеждат фазите на планиране, социално-икономическия анализ и стратегическата част на ПИРО. Процесът по разработване на плана съдържа и допитване до обществеността, за да се проучат мненията и нагласите на максимално много хора.

Решение № ВТ-07-ЕО/2022 г. на РИОСВ – Велико Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПИРО