Таня Христова

 

Образование

2000 – 2003 - Магистърска степен по Финанси - Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”
1990 – 1995 – Магистърска степен по английска филология Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”
1985 – 1989 – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово

Професионален опит

През 2011 година е избрана за кмет на община Габрово и в момента е в четвъртия си мандат

Председател е на Комисията по Социална политика, Образование, Заетост, Изследвания и Култура към Комитета на регионите на ЕС /SEDEC/

Член на Борда на Конвента на кметовете

От 2018 година е председател на Регионалното сдружение на общините "Централна Стара планина"

Oт 2012 година е член на Европейския комитет на регионите и е ръководител на българската делегация. Член е на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС /COTER/

2010 – 2011 - Началник политическия кабинет на Министъра по управление на средствата от ЕС

2010 – 2011 - Представител на Министъра по управление на средствата от ЕС в Съвет за европейски въпроси, Съвет за развитие, Работна група по децентрализация, Работна група за разработване на модел за жилищна политика, насочена към уязвими групи, Работна група за диалог с Българската православна църква /към Министерски съвет/, Член на Инвестиционния съвет на холдинговия фонд по JESSICA /към МРРБ/; Член на Надзорния комитет на холдинговия фонд за малки и средни предприятия JEREMIE /към МИЕТ/; участие в разработването на нормативната уредба, свързана с усвояване на Европейското финансиране; участие в изготвяне на промените в Закона за обществени поръчки

2011 – Секретар на Съвета за Координация и управление на средствата от ЕС – оперативна комуникация с ключови министерства и Европейската комисия

2008 – 2010 – Заместник-кмет Устойчиво развитие в Община Габрово

2004 – 2008 – Консултант на свободна практика в сферата на подготовка и управление на проекти с външно финансиране

2000 – 2004 – Информационен консултант в Клуб Отворено общество – Габрово

1995 – 1999 – Преподавател по английски език

1989 – 1990 – Технически сътрудник в ЗЧП Импулс, гр. Габрово

Основни квалификации

Дългогодишен опит в подготовка и управление на проекти с външно финансиране в сферата на регионалното развитие - социална, туристическа, образователна и културна инфраструктура, туризъм, здравеопазване, младежки дейности – предприсъединителни инструменти и Европейски фондове

Опит във водене на международни преговори и ключово участие в процесите, свързани с определяне на приоритетите в контекста на Европейската политика за сближаване за следващия програмен период 2014-2020г.

Задълбочени познания в областта на европейката и българската нормативна уредба, свъзрана с подготовката и управление на проекти по Оперативните програми 2007 – 2013г. /Постановления на МС, Регламенти, и др./, провеждане на обществени поръчки и управление на договори, включително и договорните условия на FIDIC

Участие в разработването на редица информационни и методически материали в сферите на подготовка и управление на проекти с външно финансиране

Лектор в множество семинари и обучения

Специализации

2010 EIPA – Принципи на европейското публично възлагане – Маастрихт, Холандия

2008 - Обучение за обучители на експерти по обществени поръчки за представители от Румъния и България, Брюксел, БЕЛГИЯ-Инструмента TAIEX, ГД Разширяване – Брюксел, Белгия

2008 - Управление на инвестиционни проекти - Анализ „Разходи-ползи”; Управление на строителни и инженерни договори (с използване на договорните условия на FIDIC) - Група за Ефективни Решения съвместно с Институт Отворено общество – Будапеща

2006 – Участие като наблюдател на работата на експертната група в Съвета на Европа за създаване на EMERALD NETWORK – области със специален консервационен итерес, SEENET семинар – Страсбург, Франция

2003 – Предприсъединителни финансови инструменти и хоризонтални програми – Нов Български университет, София