5 юли 2019

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ, КОИТО СЪЗДАВАТ НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

29 май 2019

Мотиви и Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Габрово

19 април 2019

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

1 април 2019

Мотиви и проект на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово

17 декември 2018

Проект за наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

15 октомври 2018

Мотиви и проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

13 март 2018

Мотиви и проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

20 февруари 2018

Проект за наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

20 февруари 2018

Предложение за промяна във внесен за разглеждане проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

9 януари 2018

Проект на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово

27 Септември 2017

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

14 юли 2017

Мотиви и проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване в общински жилища

7 юни 2017

Мотиви и проект на наредба за определяне на условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг

10 април 2017

ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

30 декември 2016

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩ. В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩ. УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩ. В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

13 Септември 2016

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово , съгласно чл. 1,ал. 2 и 3 от ЗМДТ- второ четене

31 август 2016

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Габрово

31 август 2016

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово

29 август 2016

Покана за работна среща, във връзка с Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

29 август 2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО