СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закон за нормативните актове /ЗНА/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Гробищни паркове“ – Габрово.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 10.04.2023 г. (включително).

10.03.2023

10.03.2023

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти на територията на община Габрово