С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по приемане на нов нормативен акт - Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти на територията на община Габрово.
Предмет на бъдещия нормативен акт е да уреди условията и реда за управление и разпореждане със спортни обекти - общинска собственост, както и правомощията на кмета на общината, свързани с тези отношения, в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.).
Целта на приемане на нова Наредба е да се продължи и надгради общинската политика за подпомагане и стимулиране на физическата активност, физическото възпитание и спорта в Габрово. С Наредбата се регламентират управлението и разпореждането с общински спортни обекти и се насърчава спорта за всички, като се регламентират условията за практикуване и развитие на физическото възпитание и спорта; уреждат се реда и условията за инвестиции. Улесняването на достъпа на спортни организации и спортни клубове до използването на спортните обекти ще доведе до постигане на баланс при управлението на спортните обекти на територията на Община Габрово.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 17:00 на 19.02.2024 г. (включително).

08.03.2024

19.01.2024

19.01.2024

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, НА ПАЦИЕНТИ, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД