30 октомври 2013

Частично изменение „на подробен устройствен план - план за “ застрояване /ЧПУП- ПРЗ/ за части от кв. 165,166,167,168 и кв.176 на гр. Габрово - пл. „Възраждане”

Частично изменение „на подробен устройствен план - план за “ застрояване /ЧПУП- ПРЗ/ за части от кв. 165,166,167,168 и кв.176 на гр. Габрово - площад „Възраждане”
30 октомври 2013

Работен устройствен план - план за застрояване и силуетно оформяне /РУП - ПЗСО/ за групова недвижима културна ценност ..

Относно: Работен устройствен план - план за застрояване и силуетно оформяне /РУП - ПЗСО/ за групова недвижима културна ценност «шести участък», 254, 268 и части от кв.153, 267, 269, 270 и 271 към ПУП - ПРЗ за ЦГЧ - ИЗТОК ,одобрен с решение №273/19.10.2006 г. на ОС Габрово
30 октомври 2013

Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП- ПРЗ/ за УПИ -1- за покрит спортен ....

Относно: Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП- ПРЗ/ за УПИ -1- за покрит спортен комплекс и УПИ- III за паркинг, спорт и атракционни дейности от кв.198 и образуване на нов УПИ - I- за покрит спортен комплекс, спорт и атракционни дейности, паркинг и за УПИ V- за център за модерни изкуства от кв.197 по плана на гр. Габрово - зала - „Орловец” .
30 октомври 2013

Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП- ПРЗ/ за УПИ — ....

Относно: Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП- ПРЗ/ за УПИ — I- за обществено обслужване и УПИ— П за стадион от кв. 75 по плана на гр. Габрово- стадион - „Васил Априлов”
30 октомври 2013

Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП- ПРЗ/ за УПИ .....

Относно: Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП- ПРЗ/ за УПИ - VI за парк от кв. 162 план- извадка по чл.133 /ЗУТ/ за УПИ-1-73 за летен театър от кв.66 и УПИ-1-66 за озеленяване от кв.67 по плана на гр. Габрово- „Летен театър