Географската информационна система (ГИС) на Община Габрово, Ви предоставя възможност за достъп до данни представени в интерактивни карти чрез уеб-базирани пространствени приложения. Информацията която предоставяме за достъп се базира на реални данни обслужвани и актуализирани от служителите в админстрацията на Община Габрово.

 

Възможностите на  Географско информационната система ( ГИС ) на Община Габрово се основават изцяло от осъзнатата ползата от употребата  на пространствената информация в решаването на своите ежедневни ситуации в работните процеси. Над 70% от данните които се натрупват като информационни масиви в администрацията са пряко  свързани с пространственото местоположение. И преимуществото от адекватен инструмент какъвто е ГИС, се оказва незаменим помощник в обработването на огромните масиви от гео-пространствени данни заедно със тяхната топология и характеристики. Перспективите за надграждане и разширяване възможностите на ГИС са обвързани и с нуждата от рентабилен контрол, мониторинг и постоянен анализ над дейностите, които осъществява администрацията. 

Към настоящият момент в нашата система разполагаме с възможности чрез който можем да поддържаме основните типове обработка, управление и анализиране на пространствените данни, както и широк набор от възможности за визуализацията им.  Но бихме могли да увеличим значително функционалността чрез придобиване на допълнителни модули и разширения чрез които да разполагаме с една цялостна система за интелигентно управление на процесите протичащи в нашата градска среда и да направим първата крачка към концепцията за Интелигентен град ( Smart City).

Концепцията и философията която следва развитието на ГИС в Община Габрово е ориентирана към създаването и на солидна основа от данни за реализирането на единен информационен масив. Разчитаме че ще успеем да създадем незаменим инструмент за администрацията чрез който да надградим конвенционалните методи на административно управление, в система за интелигентно управление базирано на взимане на информирани решения в поза на гражданите и бизнеса, използвайки мощни средства като ГИС за управление и анализиране процесите протичащи в нашият град.

Географската информационна система е внедрена в резултат от реализацията на проект „Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса”, финансиран по ОПАК, съгласно Договор за безвъзмездна помощ No.A09-31-58C/12.06.2009 г. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК). Целта на ГИС е да приема, създава, издава, регистрира и съхранява електронни документи, регламентирани в Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите и организира документооборота във връзка с предоставянето на електронни административни услуги. Тя включва базов ГИС софтуер и приложните системи за кадастър, устройство на територията и общинска собственост. Решението ще бъде интегрирано и със системите на електронното правителство по отношение на обмена на данни и предоставяните електронните услуги.