ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА

Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на гр. Габрово 2017-2023

Отчет за изпълнение програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Габрово 2021-2027 г.