СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 77, от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по изменение и допълнение на Правила за финансово подпомагане от бюджета на Община Габрово, на пациенти, ползващи услугите на „Регионален хоспис“ ЕООД.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации е писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg в срок до 14.02.2024 година.
Срокът за представяне на становища и предложения по проекта на Правилата е в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от ЗНА. Предложените промени в Правилата не са от такъв характер, че да налагат продължително публично обсъждане. Съображението за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане е, че по този начин ще се създаде възможност Правилата да бъдат внесени за обсъждане и евентуално приети от Общински съвет Габрово в най-краткия възможен срок.

23.01.2024

23.01.2024

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО