С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по изменение и допълнение на нормативен акт - Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово.

             Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово предвижда намаление с десет на сто на таксите за административни услуги, когато те се предоставят по електронен път, изменение на някои цени на технически услуги и права, въвеждане на цена за ползване на търговски щандове на Централен пазар с цел търговия със селскостопанска продукция, както и изменение на цените на някои услуги, предлагани от различни културни институти и творчески формации, а именно: МАИР „Боженци“, Посетителски център „Интерактивен музей на габровската индустрия”, Регионален исторически музей и Габровски камерен оркестър.

            Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

 

            Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 17:00 на 13.05.2024 г. (включително).

 

 

12.04.2024

12.04.2024

12.04.2024

12.04.2024

12.04.2024