СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по приемане на нов подзаконов нормативен акт – Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg, в срок до 17.00 ч. на 05.07.2024 г.

 

05.06.2024

05.06.2024