4 декември 2014

Промяна правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово

12 Септември 2014

Изменение и допълнение на Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово – второ четене

11 Септември 2014

Промяна правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово – първо четене

11 Септември 2014

Промяна правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово – второ четене

13 август 2014

Приемане на Изменение и допълнение на Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово – първо четене

7 август 2014

Предложение за допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

7 август 2014

Предложение за допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене.

11 юли 2014

Проект за Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

11 юли 2014

Проект за Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

11 юли 2014

Проект на предложение за изменение и допълнение на наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово – първо четене

9 юли 2014

Проект за приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово – второ четене

4 юни 2014

Проект за изменение и допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово

15 май 2014

Проект за изменение и допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене.

15 май 2014

Проект на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПРИ СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА към НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТE ПЪТИЩА – второ четене

14 май 2014

Изменение и допълнение на наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово – второ четене

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Проект за Допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене и второ четене

Изменение и допълнение на наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово

10 април 2014

Проект на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПРИ СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА към НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТE ПЪТИЩА – първо четене