20 април 2015

Проект за Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово

11 февруари 2015

Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"

11 февруари 2015

Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

14 януари 2015

Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

14 януари 2015

Предложение за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

14 януари 2015

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - първо четене.

14 януари 2015

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ четене

9 декември 2014

Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Габрово

4 декември 2014

Промяна правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово

12 Септември 2014

Изменение и допълнение на Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово – второ четене

11 Септември 2014

Промяна правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово – първо четене

11 Септември 2014

Промяна правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово – второ четене

13 август 2014

Приемане на Изменение и допълнение на Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово – първо четене

7 август 2014

Предложение за допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

7 август 2014

Предложение за допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене.

11 юли 2014

Проект за Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

11 юли 2014

Проект за Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

11 юли 2014

Проект на предложение за изменение и допълнение на наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово – първо четене

9 юли 2014

Проект за приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово – второ четене

4 юни 2014

Проект за изменение и допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене