17 януари 2014

Проект за Приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Габрово – второ четене

17 януари 2014

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ четене

17 януари 2014

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – първо четене

6 декември 2013

Проект за Изменение и допълнение на Наредба за реда за управление на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества - второ четене

6 декември 2013

Проект за Приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Габрово – първо четене

Проект за Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на семейства и деца, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово на второ четене, както и отпускане на средства от бюджета на Община Габ

6 декември 2013

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово - второ четене

6 декември 2013

Проект за приемане на Наредба за управление на общинските пътища – второ четене

6 декември 2013

Проект за Изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1 ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ четене

6 декември 2013

Проект за Изменение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - първо четене

6 декември 2013

Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Габрово от „Благоустрояване” ЕООД и допълване на Приложение 1 към Правилника за устройството на дейността на Общинско предприятие.

5 декември 2013

Проект за изменение и допълнение на разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

5 декември 2013

Проект за Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово-второ четене

5 декември 2013

Проект за Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово -първо четене

8 ноември 2013

Проект за Приемане на Наредба за управление на общинските пътища – първо четене

8 ноември 2013

Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово

7 ноември 2013

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово

17 октомври 2013

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“.

17 октомври 2013

Отмяна и изменение на разпоредби на наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

17 октомври 2013

Отмяна и изменение на разпоредби на наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене