Изменение на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

14 февруари 2014

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

14 февруари 2014

Проект за допълнение на наредба за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

17 януари 2014

Проект за Приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Габрово – второ четене

17 януари 2014

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ четене

17 януари 2014

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – първо четене

6 декември 2013

Проект за Изменение и допълнение на Наредба за реда за управление на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества - второ четене

6 декември 2013

Проект за Приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Габрово – първо четене

Проект за Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на семейства и деца, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово на второ четене, както и отпускане на средства от бюджета на Община Габ

6 декември 2013

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово - второ четене

6 декември 2013

Проект за приемане на Наредба за управление на общинските пътища – второ четене

6 декември 2013

Проект за Изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1 ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ четене

6 декември 2013

Проект за Изменение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - първо четене

6 декември 2013

Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Габрово от „Благоустрояване” ЕООД и допълване на Приложение 1 към Правилника за устройството на дейността на Общинско предприятие.

5 декември 2013

Проект за изменение и допълнение на разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

5 декември 2013

Проект за Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово-второ четене

5 декември 2013

Проект за Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово -първо четене

8 ноември 2013

Проект за Приемане на Наредба за управление на общинските пътища – първо четене

8 ноември 2013

Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово

7 ноември 2013

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово