Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово

15 май 2014

Проект за изменение и допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене.

15 май 2014

Проект на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПРИ СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА към НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТE ПЪТИЩА – второ четене

14 май 2014

Изменение и допълнение на наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово – второ четене

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Проект за Допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене и второ четене

Изменение и допълнение на наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово

10 април 2014

Проект на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПРИ СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА към НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТE ПЪТИЩА – първо четене

Изменение на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

14 февруари 2014

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

14 февруари 2014

Проект за допълнение на наредба за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

17 януари 2014

Проект за Приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Габрово – второ четене

17 януари 2014

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ четене

17 януари 2014

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – първо четене

6 декември 2013

Проект за Изменение и допълнение на Наредба за реда за управление на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества - второ четене

6 декември 2013

Проект за Приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Габрово – първо четене

Проект за Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на семейства и деца, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово на второ четене, както и отпускане на средства от бюджета на Община Габ

6 декември 2013

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово - второ четене

6 декември 2013

Проект за приемане на Наредба за управление на общинските пътища – второ четене

6 декември 2013

Проект за Изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1 ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ четене