Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово – второ четене

Предложение за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово – второ четене

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, НА ПАЦИЕНТИ, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"