Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово – второ четене

Предложение за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово – второ четене

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"