10 юли 2013

Проект за правилник проекти култура

5 юли 2013

Предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на Oбщина Габрово

5 юли 2013

Проект за наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Габрово

27 юни 2013

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

18 юни 2013

Предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на Oбщина Габрово

11 юни 2013

Предложение за промяна на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

11 април 2013

Изменение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет