17 октомври 2013

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“.

17 октомври 2013

Отмяна и изменение на разпоредби на наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

17 октомври 2013

Отмяна и изменение на разпоредби на наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

17 октомври 2013

Изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово – второ четене

24 Септември 2013

Проект за стратегия за развитие на културата в община Габрово (2014 - 2024)

11 Септември 2013

Проект за Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

11 Септември 2013

Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

11 Септември 2013

Проект за приемане на наредба за управление на общинските пътища -първо четене

14 август 2013

Проект за Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Габрово - второ четене

14 август 2013

Предложение за изменение и допълнение на наредба N 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово

10 юли 2013

Проект за Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи

10 юли 2013

Проект за правилник Общински консултативен съвет

10 юли 2013

Проект за правилник младежки дейности

10 юли 2013

Проект за правилник проекти култура

5 юли 2013

Предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на Oбщина Габрово

5 юли 2013

Проект за наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Габрово

27 юни 2013

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

18 юни 2013

Предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на Oбщина Габрово

11 юни 2013

Предложение за промяна на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

11 април 2013

Изменение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет