14 юли 2017

Мотиви и проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване в общински жилища

7 юни 2017

Мотиви и проект на наредба за определяне на условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг

10 април 2017

ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

30 декември 2016

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩ. В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩ. УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩ. В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

13 Септември 2016

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово , съгласно чл. 1,ал. 2 и 3 от ЗМДТ- второ четене

31 август 2016

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Габрово

31 август 2016

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово

29 август 2016

Покана за работна среща, във връзка с Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

29 август 2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

26 август 2016

Проект на наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Габрово

10 август 2016

Изменение и допоълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово , съгласно чл. 1,ал. 2 и 3 от ЗМДТ- първо четене

27 юли 2016

Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – първо четене

13 януари 2016

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – второ ЧЕТЕНЕ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – първо ЧЕТЕНЕ

13 януари 2016

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА №3 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – второ ЧЕТЕНЕ

13 януари 2016

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

9 декември 2015

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

2 декември 2015

Изменение и допълнение на Наредба №3 на община Габрово

15 май 2015

Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - второ четене

15 май 2015

Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - първо четене