29 август 2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

26 август 2016

Проект на наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Габрово

10 август 2016

Изменение и допоълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово , съгласно чл. 1,ал. 2 и 3 от ЗМДТ- първо четене

27 юли 2016

Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – първо четене

13 януари 2016

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – второ ЧЕТЕНЕ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – първо ЧЕТЕНЕ

13 януари 2016

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА №3 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – второ ЧЕТЕНЕ

13 януари 2016

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

9 декември 2015

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

2 декември 2015

Изменение и допълнение на Наредба №3 на община Габрово

15 май 2015

Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - второ четене

15 май 2015

Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - първо четене

20 април 2015

Проект за Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово

11 февруари 2015

Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"

11 февруари 2015

Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

14 януари 2015

Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

14 януари 2015

Предложение за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

14 януари 2015

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - първо четене.

14 януари 2015

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ четене

9 декември 2014

Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Габрово