СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (Наредба). Предмет на нормативен акт е изменение и допълнение на Наредбата за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово. Предложенията за измение и допълнение се отнасят до въвеждане на режим на паркиране „Служебен абонамент“ за автомобили, собственост на органи и институции на държавна бюджетна издръжка и техните териториални структури, действащи на територията на община Габрово, както и за безплатно паркиране в зоните за платено паркиране на служебни автомобили (различни от тези със специален режим на движение), извършващи контролни функции, регламентирани в закон или подзаконов нормативен акт. 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.


Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: parking@gabrovo.bg, в срок до 27.07.2020 година.

Срокът за представяне на становища и предложения по проекта на Наредба е 14 дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от ЗНА. Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са следните: 1. С предлаганите нормативни изменения и допълнения се въвеждат единствено облекчения и положителна промяна в правната сфера на заинтересованите лица. 2. При провеждане на обществена консултация в съкратен срок, ще се създаде възможност Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Габрово да бъде внесена за обсъждане от Общински съвет Габрово още през месец август 2020 година. 3. Служебните автомобили, които към момента извършват контролни дейности са възпрепятствани от паркиране в платените зони, поради непредвидени финансови разходи в годишните бюджети на държавните органи и институции и техните териториални структури.  

Изменение на проект на наредба
13.08.2020

Проект на наредба
13.07.2020

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища