С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по изменение на подзаконов нормативен акт - Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта и мотивите, приложени към настоящото съобщение на интернет страницата на Общината. Формата за участие в производството по изменение на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации е писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg в срок до 11.10.2020 година.

Проект на Наредба за изменение и допълнение

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ