С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Общински съвет Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (Правилник). Предмет на бъдещият нормативен акт е Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации е писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail n.koeva@gabrovo.bg в срок до 16.11.2020 година.

Срокът за представяне на становища и предложения по проекта на Правилник е определен на 14 дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са следните: 1. След провеждане на обществената консултация в съкратен срок, ще се създаде възможност Правилникът за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да бъде внесен за обсъждане и евентуално приет от Общински съвет още през месец ноември 2020 година, а предстоящите заседания да се провеждат при необходимост по въведените нови условия и ред, с оглед тенденцията към усложняване на епидемичната обстановка в областта и страната, и запазване здравето на общинските съветници, служителите в общинска администрация и гражданите. 2. Макар и по същество Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да представлява нормативния акт, предметът на измененията и допълненията не засяга във  висока степен гражданите и юридическите лица.

 

02.11.2020
Проект на правилник 42 KB
Предложение от инж. Климент Кунев – председател на Общински съвет Габрово 31 KB
Окончателен проект на правилник
23.11.2020
Проект на правилник 113 KB
Предложение от инж. Климент Кунев – председател на Общински съвет Габрово 169 KB
Справка на получените предложения, становища и възражения 148 KB