С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба). Предмет на бъдещия  нормативен акт е да приведе Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово в съответствие с измененията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: obrazovanie@gabrovo.bg в срок до 16.12.2020 г.

Срокът за представяне на становища и предложения по проекта на Наредбата е определен на 14 дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са следните:

Измененията на Закона за предучилищното и училищното образование са извършени в ДВ, бр. 82 от 2020 г. от 18.09.2020 г. и влизат в сила от 01.01.2020 г., което предполага и приложението на новите такси/освобождаването от заплащане на таксите, считано от началото на следващата година – 01.01.2020 г.

Проектът на Наредбата изисква анализ на финансирането от Държавата и възможностите за дофинансиране от Община Габрово, което бе възможно да се осъществи едва след издаването на РМС № 790 от 30.10.2020 г., в което е определен нормативът за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО, а именно 174 лева за дете за 2021 г.

Срокът от приемането на националната уредба до подготовката на Проекта на нормативния акт съвпадна със завишения брой на лицата, боледуващи от коронавирусната инфекция от общинска администрация, отговорни за подготовката на акта.

 

02.12.2020 г.

02.12.2020г.

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО