Съобщение

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (Наредба). Предмет на бъдещият нормативен акт е изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Габрово. Предложенията за промяна се отнасят до регламентирането на нова услуга „Месечен абонамент за район“. Целта на новата услуга е да се разшири кръга от ползватели на зоните, като се осигури достъпно и удобно ползване на платените места за паркиране.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.


Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail parking@gabrovo.bg в срок до 08.02.2021 година.

08.01.2021
Проект на наредба 190 KB
08.01.2021
Мотиви за приемане 215 KB