Съобщение

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт - Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово/приета с Решение № 220/18.12.2018 г., изм. с Решение № 118/30.05.2019 г., изм. с Решение № 69/30.04.2020 г./
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 17.00 ч. на  08.02.2021 г.

 

Мотиви и Проект на Наредба
08.01.2021
Проект на наредба 68 KB
Мотиви за приемане 35 KB
Методика 148 KB
Финансови обосновки 1.48 MB