С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба). Предмет на бъдещият нормативен акт е изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предложенията за промяна се отнасят до регламентиране реда и начина за предсотавяне под наем на движими вещи от страна на Община Габрово.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Общината

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg в срок до 09.03.2020 година.

28.01.2020

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ