С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба). Предмет на бъдещият  нормативен акт е да регламентира реда за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, за които е установено, че застрашават живота и здравето на гражданите, т.е. налице са условията, посочени в чл.196, ал. 3 и чл. 195, ал. 4, 5 и 6 от Закон за устройство на територията, и които се намират на територията на Община Габрово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail t.todorov@gabrovo.bg

в срок до 14.08.2019 година.

05.07.2019

05.07.2019

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 1, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗМДТ