С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт - Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Габрово. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта и мотивите, приложени към настоящото съобщение на интернет страницата на Общината. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации е писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg в срок до 14.04.2020 година.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 214 KB
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ 50 KB