С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Общински съвет Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (Наредба). Предмет на бъдещият нормативен акт е Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта и мотивите, приложени към настоящото съобщение.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации е писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: n.koeva@gabrovo.bg, в срок до 14.07.2020 година.

Срокът за представяне на становища и предложения по проекта на Наредба е 14 дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са следните: 1. С предлаганите нормативни промени се въвеждат единствено облекчения и положителна промяна в правната сфера на заинтересованите, с оглед оптимизация на процедурите по заявяване, изплащане и отчитане на средствата, определени в бюджета на Община Габрово и предназначени за финансово подпомагане на спортните клубове. 2. При провеждане на обществената консултация в съкратен срок, ще се създаде възможност Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово да бъде внесена за обсъждане и евентуално приета от Общински съвет Габрово още през месец юли 2020 година, а предстоящото до края на настоящата календарна годината финансово подпомагане на спортните клубове да стане по една бърза и облекчена процедура, която да осигури нормалното им функциониране и участие в спортно-състезателна дейност.

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО