С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт (наредба). Промените в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ /Приета с Решение № 253/23.12.2008 г., изм. с Решение № 28/18.03.2010 г., изм. с Решение № 8/27.01.2011 г., изм. с Решение № 29/22.12.2011 г., изм. с Решение № 268/19.12.2013 г., изм. с Решение № 14/29.01.2015 г., изм. с Решение № 74/23.12.2015 г., изм. с Решение № 184/29.09.2016 г., изм. с Решение № 82/26.04.2018 г., изм. с Решение № 3/31.01.2019 г./ целят привеждане в съответствие на същата с последните изменения на Закона за местните данъци и такси.

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Общината – тук.

 

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail m.iozova@gabrovo.bg в срок до 17:00 часа на 20.08.2019 година.

04.07.2019
Проект на Наредба 2.57 MB
04.07.2019
Мотиви за приемане 22 KB