Мотиви и Проект на Наредба
13.03.2018

Финансови обосновки
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Гробищни паркове“ – Габрово ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО