29 юни 2020

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

13 март 2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

12 март 2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ГАБРОВО

19 февруари 2020

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

28 януари 2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

17 януари 2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

4 ноември 2019

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 1, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗМДТ

5 юли 2019

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ, КОИТО СЪЗДАВАТ НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

4 юли 2019

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

29 май 2019

Мотиви и Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Габрово

19 април 2019

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

1 април 2019

Мотиви и проект на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово

17 декември 2018

Проект за наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

15 октомври 2018

Мотиви и проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

28 май 2018

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

13 март 2018

Мотиви и проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

20 февруари 2018

Проект за наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

20 февруари 2018

Предложение за промяна във внесен за разглеждане проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

9 януари 2018

Проект на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово

27 Септември 2017

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово