19 февруари 2020

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

28 януари 2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

17 януари 2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

4 ноември 2019

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 1, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗМДТ

5 юли 2019

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ, КОИТО СЪЗДАВАТ НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

4 юли 2019

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

29 май 2019

Мотиви и Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Габрово

19 април 2019

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

1 април 2019

Мотиви и проект на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово

17 декември 2018

Проект за наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

15 октомври 2018

Мотиви и проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

28 май 2018

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

13 март 2018

Мотиви и проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

20 февруари 2018

Проект за наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

20 февруари 2018

Предложение за промяна във внесен за разглеждане проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

9 януари 2018

Проект на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово

27 Септември 2017

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

14 юли 2017

Мотиви и проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване в общински жилища

7 юни 2017

Мотиви и проект на наредба за определяне на условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг

10 април 2017

ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО