4 юли 2019

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

29 май 2019

Мотиви и Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Габрово

19 април 2019

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

1 април 2019

Мотиви и проект на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово

17 декември 2018

Проект за наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

15 октомври 2018

Мотиви и проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

28 май 2018

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

13 март 2018

Мотиви и проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

20 февруари 2018

Проект за наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

20 февруари 2018

Предложение за промяна във внесен за разглеждане проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

9 януари 2018

Проект на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово

27 Септември 2017

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

14 юли 2017

Мотиви и проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване в общински жилища

7 юни 2017

Мотиви и проект на наредба за определяне на условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг

10 април 2017

ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

30 декември 2016

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩ. В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩ. УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩ. В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

13 Септември 2016

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово , съгласно чл. 1,ал. 2 и 3 от ЗМДТ- второ четене

31 август 2016

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Габрово

31 август 2016

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово

29 август 2016

Покана за работна среща, във връзка с Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ