УВЕДОМЛЕНИЕ
за предстоящо издаване на административен акт
На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на административен акт – Решение за определяне на цени на превозни документи за еднократно пътуване (билети), валидни за територията на Община Габрово, касаещи договори за обществена услуга – превоз на пътници по маршрут и разписания от утвърдената транспортна схема на Община Габрово по основни автобусни линии. 
На основание чл. 69, ал.1 от АПК, Община Габрово определя форма за участие в производството по издаване на горепосочения общ административен акт от страна на заинтересованите лица и организации – чрез писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg в срок до 13.05.2022 година.

ПРОЕКТ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ
13.04.2022
Проект 17 KB
Мотиви 104 KB
Приложение 1 - цени междуградски транспорт 15 KB