Уведомление

за предстоящо издаване на административен акт

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,

Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (Наредба). Предмет на бъдещия нормативен акт е изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Габрово. Предложението за промяна цели да регламентира условията и реда за записване, отписване и преместване на 4-годишните деца в общинските детски градини.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: obrazovanie@gabrovo.bg в срок до 17:00 ч. на 27.09.2021 година.

27.08.2021

27.08.2021

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, НА ПАЦИЕНТИ, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ