С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ /Приета с Решение № 253/23.12.2008 г., изм. с Решение № 28/18.03.2010 г., изм. с Решение № 8/27.01.2011 г., изм. с Решение № 29/22.12.2011 г., изм. с Решение № 268/19.12.2013 г., изм. с Решение № 14/29.01.2015 г., изм. с Решение № 74/23.12.2015 г., изм. с Решение № 184/29.09.2016 г., изм. с Решение № 82/26.04.2018 г., изм. с Решение № 3/31.01.2019 г. изм. с Решение № 41/23.12.2019 г. изм. с Решение № 125/17.07.2020 г. по адм. дело № 111/2020 г. на Административен съд Габрово, влязло в сила на 06.08.2020 г./ /

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта и мотивите на интернет страницата на Общината.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail mdt@gabrovo.bg в срок до 17:00 часа на 09.11.2021 година.

08.10.2021

08.10.2021

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Проект на Общ административен акт да одобряване на план сметката за разходите и определяне на размера на ТБО за 2022 г.