УВЕДОМЛЕНИЕ

за предстоящо издаване на административен акт

На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на административен акт – Решение за Одобряване на разходите за услугите по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2022г. и определяне годишен размер за такса “битови отпадъци” за 2022 г. Проектът за Решението е изготвен на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 14 и чл.8 от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Габрово.

На основание чл. 69, ал.1 от АПК, Община Габрово определя форма за участие в производството по издаване на горепосочения общ административен акт от страна на заинтересованите лица и организации – чрез писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg в срок до 22.12.2021 година.

 

Съобщение за издаден общ административен акт
06.01.2022

22.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Габрово