С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Габрово.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации е писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg в срок до 13.12.2021 година.
Срокът за представяне на становища и предложения по проекта на Правилник е определен на 14 дни, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са, че след провеждане на обществената консултация в съкратен срок, ще се създаде възможност Правилника за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Габрово да бъде внесен за обсъждане и евентуално приет от Общински съвет Габрово още през месец декември 2021 г. и промените, които касаят бюджета на Община Габрово могат да се приложат от началото на 2022г., а предложените изменения и допълнения не засягат в негативна степен гражданите.

26.11.2021

26.11.2021

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово