На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт - НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА /Приета с Решение № 207 от 09.11.2017 г. на Общински съвет – Габрово, изм. с Решение № 18/28.01.2021 г./

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg, в срок до 17.00 ч. на 10.10.2022 г.

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово