С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Общински съвет Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (Наредба). Предмет на бъдещия подзаконов нормативен акт е Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово /приета с Решение № 135/26.07.2018 г., изм. с Решение № 69/30.04.2020 г., изм. с Решение № 44/25.02.2021 г./. Предложенията за изменение и допълнение се отнасят до въвеждане на ограничение за до 4 часа безплатно паркиране на местата в зоните за платено паркиране, определени за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от лица с трайни увреждания.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации е писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: obs@gabrovo.bg, в срок до 17.00 ч. на 21.11.2022 година.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта и мотивите на подзаконовия нормативен акт, публикувани по-долу.

 

Мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово.

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Проект на Правилник за съфинансиране на Програма Култура от бюджета на Община Габрово