СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закон за нормативните актове /ЗНА/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (Правилник). Предмет на бъдещия нормативен акт е да приведе Правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово в съответствие с новите цели, приети с План за интегрирано развитие на Община Габрово 2021-2027 г.

Приемането на нов Правилник цели развитие на културните и творчески индустрии и привличането на нови публики, както и устойчиво опазване на материалното и нематериално културно наследство.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 04.01.2023 г. (включително).

11.01.2023

01.12.2022

01.12.2022

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, НА ПАЦИЕНТИ, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД Решение за Одобряване на Правила за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Габрово