СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закон за нормативните актове /ЗНА/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (Правилник). Предмет на бъдещия нормативен акт е да приведе Правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово в съответствие с новите цели, приети с План за интегрирано развитие на Община Габрово 2021-2027 г.

Приемането на нов Правилник цели развитие на културните и творчески индустрии и привличането на нови публики, както и устойчиво опазване на материалното и нематериално културно наследство.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 04.01.2023 г. (включително).

11.01.2023

01.12.2022

01.12.2022

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Решение за Одобряване на Правила за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Габрово