Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на административен акт – Решение за Одобряване на Правила за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Габрово, на основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

На основание чл. 69, ал. 1 от АПК, Община Габрово определя форма за участие в производството по издаване на горепосочения общ административен акт от страна на заинтересованите лица и организации чрез писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg в срок до 10.02.2023 г. година.

Мотиви за приемане на Правилата за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане лечението на лица от бюджета на община Габрово

Правила за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане лечението на лица от бюджета на община Габрово

Заявление

Декларация

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово