На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово /Приет с Решение № 206/09.11.2017 г. на ОбС – Габрово, изм. с Решение № 7/25.01.2018 г./.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 17.00 ч. на 06.02.2023 г.

Срокът за представяне на становища и предложения по проекта на Правилник е определен на 14 дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Причината за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане е следната: 

С предлаганите промени в Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово не изменя структурата на предприятието, а се променят единствено заглавието на длъжността „заместник-директор“, което е несъществена промяна.

19.01.2023

19.01.2023

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово