Съобщение

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (Наредба). Предмет на бъдещия нормативен акт е да приведе НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност в съответствие с приетия Закона за публичните предприятия (Обн. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г., изм. ДВ. бр.96 от 10 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.), както и Правилникът за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление на Министерския съвет № 85 от 30.04.2019 г., обн. ДВ бр.40 от 05.05.2020 г., в сила от 05.05.2020 г. Приемането на нова Наредба цели да развие, уточни и детайлизира разпоредбите на Закона и правилника към него, за да направи тяхното прилагане на територията на общината възможно най-целесъобразно и ефективно.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg в срок до 30.06.2021 година (включително).

31.05.2021

31.05.2021

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Проект за решение за актуализация и разширение на зони за платено и безплатно паркиране на територията на гр. Габрово