Съобщение

На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт (правилник).

Предмет на подзаконовият нормативен акт е Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“/приет с Решение № 51/11.03.2015 г., изм. с Решение № 6/30.01.2020 г./

 Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 17.00 ч. на  02.06.2021г.

Срокът за представяне на становища и предложения по проекта на Правилник е определен на 14 дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.

Причината за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане е следната:

С предлаганите промени в Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“  се увеличава щатната численост, с оглед оптимизация контролните дейности на предприятието. Оперативните разходи са приети с № Решение № 280 от 29.12.2020г. на Общински съвет – Габрово, в които са включени новите щатни бройки.

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

18.05.2021

18.05.2021

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, НА ПАЦИЕНТИ, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД Проект на НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност