С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (Наредба). Предмет на бъдещият  нормативен акт е изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово, като се отчетат достиженията на технологиите и възможностите за по-добър и ефективен контрол върху паркирането в условия на преференциално платено паркиране.

          Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail parking@gabrovo.bg в срок до 18.02.2020 година.

Проект на наредба

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО